HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

HOE DIE RESTANT VAN U BOEDEL BEPAAL WORD

Die restant van ‘n boedel word eers bepaal nadat administrasiekoste, laste en eise, onderhoudseise van minderjariges en die nagelate gade, pre-legatarisse, legatarisse en restant erfgename vereffen is. Indien u dus wil verseker dat iemand ‘n spesifieke voordeel uit u boedel ontvang, sal dit raadsaam wees om die bedrag of bate by wyse van ‘n legaat aan ‘n pre-legataris of legataris te bemaak.