WAT BEHELS BOEDELBEPLANNING?

fhbc_dec_mailer_01_03Boedelbeplanning behels die proses om gedurende u leeftyd die uitvoerbaarheid van u Testament te toets met die doel om boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting en skenkingsbelasting tot die minimum te beperk of selfs heeltemal uit te skakel.

Vanaf 1 April 2018 het BTW gestyg tot 15%.  ‘n Eksekuteur is geregtig op vergoeding volgens die huidige vaste tarief van 3,5% van die bruto waarde van die boedelbates.  Die BTW-verhoging verhoog dus ook die hoeveelheid kontant wat nodig is om die boedel se administrasiekoste te kan delg.  Ander administrasiekostes bv. oordragskostes van onroerende eiendomme sal ook onderhewig wees aan BTW.  Ten einde alle fooie, kostes en toepaslike belastings te kan dek, is dit dus belangrik dat daar genoeg kontant in die boedel beskikbaar is, ‘n oorweging wat gereeld met die opstel van Testamente en Boedelbeplannings oor die hoof gesien word.

Boedelbelasting het ook vanaf 20% tot 25% verhoog vir boedels van R30 miljoen of meer, effektief vanaf 1 Maart 2018.  Boedelbelasting word gehef op die netto waarde van die boedelbates, m.a.w bates minus laste.  ‘n Netto belasbare boedel ter waarde van R30 miljoen gaan aanspreeklik wees vir 20% Boedelbelasting, wat R6 miljoen sal beloop.  Enige bedrag van meer as R30 miljoen sal teen 25% gehef word.  Vir illustratiewe doeleindes is ‘n boedel van R35 miljoen dus aanspreeklik vir R7,25 miljoen aan Boedelbelasting.

‘n Belangrike komponent van effektiewe boedelbeplanning is dus om te verseker dat daar genoegsame likiditeit in die boedel is om alle administrasiekostes en finansiële verpligtinge wat by afsterwe betaalbaar is, te dek.

Boedelbeplanning moet voortydig alle moontlike boedelkostes en uitgawes identifiseer, ten einde te verhoed dat dit nie nodig is om bates waarvan die familie afhanklik is (bv. die woonhuis) te moet verkoop of met skuld te belas, sodat administrasiekostes gedelg kan word nie.

Boedelbeplanning behoort natuurlik ook te fokus op die versorging van die langslewende gade en minderjarige kinders.

Doen dus vroegtydig boedelbeplanning, sodat u kennis neem van alle moontlike onbekende kostes en om seker te maak dat u familie met u afsterwe ten minste in dieselfde finansiële posisie sal wees as gedurende u leeftyd.

Enige navrae kan gerus aan Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za gerig word.