PERSONE WAT ’N INKOMSTEBELASTINGOPGAWE MOET INDIEN VIR DIE 2020 JAAR VAN AANSLAG EN PERSONE WAT DAARVAN VRYGESTEL IS

fhbc_aug_nuusbrief_02_17

 

Op 3 Julie 2020 het die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, die regulasies bekragtig wat bepaal wie inkomstebelastingopgawes moet indien vir die 2020 jaar van aanslag. Hierdie artikel gee ʼn uiteensetting van die persone wat opgawes moet indien en van diegene wat in 2020 vrygestel is van die indiening van opgawes.

 1. Die volgende persone moet ’n inkomstebelastingopgawe indien:
  1. Elke maatskappy of ander regspersoon, wat ’n inwoner was gedurende die 2020 jaar van aanslag wat—
   1. bruto inkomste van meer as R1 000 verkry het;
   2. bates met ’n koste van meer as R1 000 gehou het of laste van meer as R1 000 op enige tydstip gehad het;
   3. enige kapitaalwins of kapitaalverlies van meer as R1 000 verkry het vanuit die beskikking oor ’n bate waarop die Agtste Bylae by die Inkomstebelastingwet van toepassing is; of
   4. belasbare inkomste, belasbare omset, ’n aangeslane verlies of ’n aangeslane kapitaalverlies gehad het;
  2. Elke trust wat ’n inwoner gedurende die 2020 jaar van aanslag was;
  3. Elke maatskappy, trust of ander regspersoon, wat nie ’n inwoner gedurende die 2020 jaar van aanslag was nie, wat—
   1. ’n bedryf deur ’n permanente saak in die Republiek beoefen het;
   2. inkomste vanuit ’n bron in die Republiek verkry het; of
   3. ’n kapitaalwins of kapitaalverlies verkry het vanuit die beskikking oor ’n bate waarop die Agtste Bylae by die Inkomstebelastingwet van toepassing is;
  4. Elke maatskappy ingelyf, opgerig of ingestel in die Republiek, maar wat weens die toepassing van enige ooreenkoms aangegaan met die Regering van enige ander land vir die vermyding van dubbele belasting nie ’n inwoner gedurende die 2020 jaar van aanslag was nie;
  5. Elke natuurlike persoon wat gedurende die 2020 jaar van aanslag—
   1. ’n inwoner was en enige bedryf beoefen het (behalwe uitsluitlik in sy of haar hoedanigheid as ’n werknemer); of
   2. nie ’n inwoner was nie en enige bedryf binne die Republiek beoefen het (behalwe uitsluitlik in sy of haar hoedanigheid as ’n werknemer);
  6. Elke natuurlike persoon wie gedurende die 2020 jaar van aanslag—
   1. ’n inwoner was en kapitaalwinste of kapitaalverliese wat R40 000 oorskry, gehad het;
   2. nie ’n inwoner was nie en kapitaalwinste of kapitaalverliese verkry het vanuit die beskikking oor ’n bate waarop die Agtste Bylae by die Inkomstebelastingwet van toepassing is;
   3. ’n inwoner was en enige fondse in buitelandse geldeenheid gehou het of enige bates buite die Republiek besit het, indien die totale waarde van daardie fondse en bates op enige tydstip gedurende die 2020 jaar van aanslag, R225 000 oorskry het;
   4. ’n inwoner was en aan wie enige inkomste of kapitaalwinste uit fondse in buitelandse geldeenheid of bates buite die Republiek ingevolge die Inkomstebelastingwet toegereken kon word;
   5. ’n inwoner was en enige deelnemende regte, soos in artikel 72A van die Inkomstebelastingwet bedoel, in ’n beheerde buitelandse maatskappy gehou het;
   6. ’n inwoner was en belasbare omset gehad het; of
   7. behoudens die bepalings van afdeling 2 hieronder, aan die einde van die 2020 jaar van aanslag—
    (aa) jonger as 65 jaar was en wie se bruto inkomste R79 000 oorskry het;
    (bb) 65 jaar of ouer was (maar jonger as 75) en wie se bruto inkomste R122 300 oorskry het; of
    (cc) 75 jaar of ouer was en wie se bruto inkomste R136 750 oorskry het;
  7. Behoudens afdeling 2 hieronder, elke boedel van ’n bestorwe persoon wat bruto inkomste gedurende die 2020 jaar van aanslag gehad het;
  8. Elke nie-inwoner wie se bruto inkomste gedurende die 2020 jaar van aanslag, rente vanuit ’n bron in die Republiek ingesluit het waarop die bepalings van artikel 10(1)(h) van die Inkomstebelastingwet nie van toepassing is nie;
  9. Enige persoon aan wie ’n inkomstebelastingopgawevorm uitgereik word of wat skriftelik deur die Kommissaris versoek word om ’n opgawe in te dien, ongeag die bedrag van inkomste of die aard van die ontvangste of toevallings van daardie persoon; en
  10. Elke verteenwoordigende belastingpligtige van enige persoon in subparagrawe (a) tot (i) hierbo bedoel.
 2. Die volgende persone word nie vereis om ’n inkomstebelastingopgawe in te dien nie:
  1. ’n Natuurlike persoon of boedel van ’n bestorwe persoon word nie vereis om ’n Inkomste-belastingopgawe in te dien nie ingevolge afdeling 1 (f)(vii) of (g) hierbo, indien die bruto inkomste van daardie persoon gedurende die 2020 jaar van aanslag, uitsluitlik bestaan het uit bruto inkomste in een of meer van die volgende subparagrawe beskryf:
   1. Besoldiging betaal of betaalbaar uit ’n enkele bron, wat nie R500 000 oorskry nie en werknemersbelasting ingevolge die aftrekkingstabelle deur die Kommissaris voorgeskryf, afgetrek of teruggehou is;
   2. Rente (anders as rente van ’n belastingvrye belegging) uit ’n bron binne die Republiek wat nie meer is nie as—
    1. R23 800 in die geval van ’n natuurlike persoon jonger as 65 jaar op die einde van die 2020 jaar van aanslag;
    2. R34 500 in die geval van ’n natuurlike persoon van 65 jaar of ouer aan die einde van die jaar van aanslag; of
    3. R23 800 in die geval van die boedel van ’n bestorwe persoon;
   3. Dividende en die natuurlike persoon was ’n nie-inwoner gedurende die hele 2020 jaar van aanslag; en
   4. Bedrae uit ’n belastingvrye belegging ontvang of toegeval
  2. Subparagraaf (1) hierbo (die vorige punt) is nie van toepassing nie op ’n natuurlike persoon—
   1. aan wie ’n toelae of voorskot betaal of toegestaan is soos in artikel 8(1)(a)(i) van die Inkomstebelastingwet beskryf behalwe ’n bedrag vergoed of voorgeskiet soos in artikel 8(1)(a)(ii) beskryf of ’n toelae of voorskot in artikel 8(1)(b)(iii) na verwys wat nie die bedrag oorskry nie wat bepaal word deur die skaal per kilometer vir die vereenvoudigde metode in die kennisgewing wat die skaal per kilometer ingevolge artikel 8(1)(b)(ii) en (iii) vasstel, toe te pas op die werklike afstand afgelê; of
   2. aan wie ’n belasbare voordeel beskryf in paragraaf 7 van die Sewende Bylae by die Inkomstebelastingwet toegestaan is; of
   3. ’n bedrag ontvang het of aan wie enige bedrag toegeval het ten opsigte van dienste buite die Republiek gelewer.
  3. ’n Natuurlike persoon word nie vereis om ’n inkomstebelastingopgawe in te dien nie, ingevolge afdeling 1(f)(vii) hierbo, indien—
   1. die persoon skriftelik deur die Kommissaris verwittig is dat hy of sy vir outomatiese aanslag in aanmerking kom; en
   2. die persoon se bruto inkomste, vrystellings, aftrekkings en kortings vertoon in die rekords van die Kommissaris volledig en korrek is op—
    1. die datum van aanvaarding van outomatiese aanslag; of
    2. 29 Januarie 2021, ongeag of die opgawe met ’n voorlopige belastingpligtige verband hou, indien hy of sy nie op die kennisgewing reageer teen hierdie datum nie.

Indien daar enige navrae is, kontak gerus ons Belastingafdeling: pwestraadt@fhbc.co.za of abritz@fhbc.co.za

Source Reference:

Kennisgewing 741 (in Staatskoerant No. 43495) in terme van artikel 25 van die Wet op Belastingadministrasie, 2011, saamgelees met artikel 66(1) van die Inkomstebelastingwet, 1962.

Leave a Reply

Your email address will not be published.