BOEDELS EN TRUSTS, KRY HULP VAN KENNERS

fhbc_dec_mailer_01_03Boedels, Testamente en Trusts is ‘n gespesialiseerde vakgebied en ons kry deurlopend navrae oor verskeie  temas.  Ons gee hiermee terugvoer oor sommige van die navrae:

Daar word gesê dat ek nie my kinders as eksekuteurs kan aanstel nie, want dan kan hul nie die erflating bekom nie.  Bestaan daar so ‘n bepaling?  U kinders kan beslis as eksekuteurs benoem word en sal nie om hierdie rede as erfgename gediskwalifiseer word nie.  Belangrik egter dat die kinders of hul gades nie u Testament as getuies onderteken nie.

Kan ek ‘n lewende testament apart opstel van my gewone testament?  Ons stel lewende wilsverklarings op wat dan as aanhangsels tot ons kliënte se Testamente gevoeg kan word.  Hierdie dokument is slegs ‘n wilsverklaring en nie afdwingbaar nie.

My biologiese kinders se ma is ‘n paar jaar gelede in ‘n motorongeluk oorlede, toe hulle nog minderjarig was.  Sy het haar broer as Eksekuteur benoem.  Ons het nie ‘n goeie verhouding nie en hy wil geen inligting aan my verskaf nie.  My een kind is steeds minderjarig, maar die Eksekuteur doen geen moeite om uit te vind of my kind iets benodig nie.  Wat staan my te doen?  As haar broer nie ‘n professionele persoon is nie, sou hy ‘n Prokureur of Rekenmeester moes aanstel om hom behulpsaam te wees.  Probeer dus vasstel wie die administrasie van die boedel behartig.  As die Eksekuteur nie wil noem wie met die boedel behulpsaam is nie, kan u die Meesterskantoor kontak om bevestiging te kry van wie die administrasie van die boedel behartig.  Rig dan u navrae en onsekerhede direk aan daardie persoon.

Ek, my broer en my seun is benoem in my Ma se Testament.  Dit het onder my aandag gekom dat my broer en die Eksekuteur op hul eie besluite neem en dat ek geensins daarin geken word nie.  Al my vrae oor die boedel en die erflating word geïgnoreer, inteendeel, ek word gedreig met die Meester.  Wat staan my te doen?  U as erfgenaam is by magte om enige inligting/informasie by die Eksekuteur aan te vra en hy is verplig om sodanige inligting aan u beskikbaar te stel.  Ons stel voor dat u basies al die vrae of onduidelikhede aan u kant moet lys en dan die Eksekuteur skriftelik moet versoek om u met volledige terugvoere op u navrae te voorsien.  Indien hy in gebreke bly om op u navrae te reageer gaan u, u tot die Meesterskantoor waar die boedel gerapporteer was moet wend en hulle dan moet voorsien met die vrae wat u aan die Eksekuteur gerig het en hulle dan moet inlig dat u nie enige reaksie van die Eksekuteur ontvang nie.  Die Meesterskantoor sal dan van hulle kant af die Eksekuteur verplig om op u navrae te reageer.

Indien iemand uit ‘n familietrust geskryf is, kan dit weer verander word en die persoon weer bygevoeg word?  Wat is die prosedure?  Die inhoud van ‘n Trustakte behoort normaalweg op enige stadium gewysig te kan word, tensy die Trustakte wysigings verbied.  Die Trustakte kan bv. bepaal dat die inhoud van die akte nie na die afsterwe van die oprigter gewysig kan word nie.  Indien die oprigter dan in so ‘n geval nie meer in die lewe is nie, sal die inhoud van die akte nie gewysig kan word nie.  Die Akte kan of in totaliteit met ‘n nuwe akte vervang word of slegs sekere klousules van die akte kan by wyse van ‘n Wysigende Akte gewysig word.  Afhangende van wat die wysigings-klousule van die bestaande akte bepaal, gaan die Oprigter / Trustees en/of Begunstigdes van die Trust die vervangende akte of wysigende akte moet onderteken.  Die ondertekende dokument word dan vir notering aan die Meesterskantoor gelewer en die Meester reik ‘n skrywe uit om te bevestig dat die dokument op sy rekords noteer is.

Kontak gerus vir Marius Vorster met navrae:  mvorster@fhbc.co.za