HOE KAN U FAMILIETRUST GEDEREGISTREER WORD?

fhbc_dec_mailer_01_03Die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988 vereis nie die formele deregistrasie van ‘n Trust nie en die Meesterskantore waar Trusts geregistreer word, bevestig bloot dat die deregistrasie-besluit genoteer is.

Weens veranderde Wetgewing wat op Trusts van toepassing is, ontstaan daar ‘n groter behoefte om Trusts, en spesifiek Trusts wat nie werklik aktief funksioneer nie, te sluit of dan te deregistreer.

‘n Trust kan egter nie formeel gederegistreer word nie en word daar basies net ‘n besluit deur die Trustees geneem om die Meesterskantoor in kennis te stel dat die Trust nie meer met sy bedrywighede voortgaan nie en dat die Meester die besluit dienooreenkomstig op sy rekord noteer.

In terme van die Meester se direktief Nr. 2 van 2017, gedateer 2 Maart 2017, is daar egter sekere prosedures/vereistes wat gevolg moet word en waaraan die deregistrasie-besluit moet voldoen, alvorens die Meester bereid sal wees om die besluit formeel te noteer.

Die Meesterskantore sal onder andere die volgende vereis:

  • Oorspronklike Magtigingsbrief/Meestersertifikaat;
  • Nul bankstaat van die Trust se bankrekening;
  • Bewys dat die begunstigdes van die Trust alle voordele ontvang het en in sommige gevalle ook die begunstigdes se toestemming tot deregistrasie van die Trust; en
  • Beëdigde Verklaring deur die Trustees van die Trust dat daar nie meer enige Bates en Laste in die Trust bestaan nie.

Met ontvangs van die Meester se skriftelike bevestiging dat die deregistrasie-besluit genoteer is, kan die Trustees voortgaan om SARS dienooreenskomstig in te lig om SARS dan in staat te stel om die Trust vir inkomstebelasting te kan deregistreer.

Sodra daar aan al hierdie vereistes voldoen is, kan die Trust as onaktief en dus by implikasie as gederegistreer beskou word.

Indien u enige navrae het, kontak gerus vir Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za