HUURKONTRAKTE EN AFSTERWE

fhbc_feb_mailer_01_06Daar bestaan gereeld onsekerheid of huurkontrakte beëindig word of voortgaan met die afsterwe van die verhuurder.

Huurooreenkomste eindig normaalweg nie met die dood van die verhuurder nie en die Eksekuteur van die boedel neem dus die verpligtinge van die oorledene/verhuurder soos bepaal volgens die huurkontrak oor.

Die erfgenaam(e) van die betrokke eiendom is dus verplig om die terme en voorwaardes van die huurkontrak wat ten tyde van afsterwe bestaan het te eer.

Dit is egter belangrik dat die inhoud van die huurkontrak noukeurig nagegaan word, want alhoewel dit waarskynlik nie normale praktyk in standaard huurkontrakte is nie, mag die kontrak wel voorsiening maak om te bepaal watter prosedures gevolg moet word in die geval van afsterwe van die verhuurder.

Die huurder sal uiteraard ook genoegsame geleentheid gegun moet word om die betrokke perseel te ontruim.

Dit sou dus raadsaam wees om seker te maak dat veral langtermyn huurkontrakte by vererwing in ag geneem word en dat die kontrakte duidelike instruksies gee van wat moet gebeur in die geval van afsterwe van die verhuurder.

Indien u enige navrae het, kontak gerus vir Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za