OP WATTER STADIUM KAN ‘N EKSEKUTEUR MET BATES HANDEL?

fhbc_nov_rocketmailer_01_03Daar ontstaan gereeld die foutiewe aanname dat ‘n eksekuteur onmiddellik na afsterwe by magte is om met die oorledene se bates te handel.

Alhoewel die eksekuteur in ‘n Testament genomineer kon word, is hy nie by magte om met die boedelbates te handel alvorens hy nie formeel deur die Meester van die Hoë Hof aangestel is nie.

Die genomineerde eksekuteur doen aansoek om sy aanstelling deur die Meester van die Hoë Hof met die oorspronklike Testament, Sterfkennis, Inventaris, Aanneming van Eksekuteurskap en ander toepaslike dokumentasie te voorsien.

Die spoedige aanstelling van die eksekuteur is belangrik en dit is dus ook van kardinale belang dat die korrekte brondokumente en ander aanvullende dokumentasie aan die Meester gelewer word, om te verseker dat daar nie enige vertragings met die registrasie en aanstelling van die eksekuteur is nie.

Dit is uiteraard ook op hierdie vroeë stadium van die administrasie-proses van die boedel duidelik hoe belangrik dit is om ‘n kundige en professionele persoon, wat ook gereelde skakeling met die Meesterskantore het, as eksekuteur te benoem en so ver moontlik enige vertragings te vermy.

Die aanstelling is goedgekeur en die eksekuteur kan met sy pligte begin, wanneer die Meester ʼn Eksekuteursbrief uitreik, wat die eksekuteur magtig om die administrasie van die boedel van die oorledene te hanteer.

Die aanstelling van ‘n eksekuteur neem normaalweg enige iets van 3 tot 4 weke, maar dit kan in sommige gevalle ietwat langer neem en in sekere uitsonderlike gevalle selfs 3 maande en langer.

‘n Redelike algemene probleem is dat die oorledene (of dan sy boedel) oor voldoende fondse beskik om die begrafniskoste te betaal, maar omdat die eksekuteur nog nie aangestel is nie, weier meeste finansiële instellings om fondse beskikbaar te stel om vir die begrafniskoste te betaal.

Artikel 11 van die Boedelwet bepaal egter dat indien ‘n oorledene oor fondse beskik, finansiële instellings wel by magte is om voor die uitreiking van die eksekuteursbrief fondse beskikbaar te stel om aan die oorledene ‘n behoorlike begrafnis te besorg.

Ter wille van u gesin se gemoedsrus, besin dus deeglik oor wie u as eksekuteur van u boedel benoem en maak seker die persoon is kundig en is aktief betrokke in die vakgebied.

Indien daar enige navrae is, kontak gerus vir Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za