BESIGHEIDSREDDING (BUSINESS RESCUE): ‘N LEWENSREDDER VIR BESIGHEDE IN FINANSIËLE NOOD

fhbc_rocketmailer_nov_01_13Maatskappye (en Beslote Korporasies) ervaar van tyd tot tyd finansiële moeilikheid, maar wanneer ‘n maatskappy in finansiële nood verkeer, moet daar daadwerklik iets gedoen word om ‘n maatskappy te probeer red.  In hierdie omstandighede ontstaan die vraag dikwels of besigheidsredding of likwidasie oorweeg moet word en kan besigheidsredding moontlik die aangewese opsie wees om ‘n maatskappy te help om weer ‘n suksevolle lopende besigheid te word.

Ten einde vir ‘n maatskappy (of BK) om te kwalifiseer vir besigheidsredding moet daar aan sekere vereistes voldoen word:

  • Die besigheid moet in finansiële nood verkeer.  ‘n Besigheid is in finansiële nood indien dit redelik onwaarskynlik is dat die besigheid sy skuld in die normale gang van besigheid in die volgende ses maande sal kan afbetaal, of indien dit redelik waarskynlik is dat die besigheid insolvent sal wees binne die volgende ses maande.
  • Daar moet ‘n redelike kans wees dat die besigheid gered kan word.
  • Die besluit om met ‘n besigheidsreddingsprosedure te begin, moet geneem word voordat daar enige likwidasieverrigtinge teen die besigheid ingestel word.

Besigheidsredding is dus verrigtinge spesifiek daarop gemik om die rehabilitasie van ‘n besigheid wat gebuk gaan onder finansiële druk, te bewerkstellig.

Die doel daarvan om ‘n besigheid onder besigheidsredding te plaas, is om die besigheid ruimte te gee waarbinne ‘n besigheidsreddingsplan ontwikkel en geïmplementeer kan word en sodoende kan uitstel van betaling aan krediteure bewerkstellig word, ‘n moratorium op ooreenkomste geplaas word en vir alle partye, wie ‘n belang in die sukses van die besigheid het, ‘n voordelige oplossing gevind word.

Gedurende besigheidsredding is daar ‘n algemene moratorium op regsprosesse en kan daar nie voortgegaan word met ‘n regsproses teen die maatskappy of BK nie.  Alle litigasie word opgeskort en sekere kontrakte kan herbeding word.

‘n Baie volledige verduideliking van die ondernemingsreddingsbegrip word in artikel 128(1)(b) van die Maatskappywet (No. 71 van 2008) voorsien.

Ondernemingsredding is verrigtinge om die rehabilitasie van ‘n maatskappy wat in finansiële nood is, te fasiliteer deur voorsiening te maak vir –

  • die tydelike toesig oor die maatskappy, en vir die bestuur van sy sake, bedrywighede en eiendom;
  • ‘n tydelike moratorium op die regte van eisers teen die maatskappy of ten opsigte van eiendom in sy besit;
  • die ontwikkeling en implementering, indien goedgekeur, van ‘n plan om die maatskappy te red deur sy sake, bedrywighede, eiendom, skuld en ander laste, en ekwiteit sodanig te herstruktureer dat die waarskynlikheid dat die maatskappy op ‘n solvente grondslag sal voortbestaan gemaksimaliseer word, of indien dit vir die maatskappy onmoontlik is om voort te  bestaan, sal lei tot ‘n beter opbrengs vir die maatskappy se skuldeisers of aandeelhouers as wat uit die onmiddellike likwidasie van die maatskappy sou voortspruit.

Dit is dus duidelik dat die doel van besigheidsredding in terme van die Maatskappywet eerstens die rehabilitasie van die maatskappy beoog, maar ook voorsiening maak daarvoor dat indien likwidasie onafwendbaar is, besigheidsredding ten minste sal lei tot ‘n beter opbrengs vir die maatskappy se skuldeisers.

In kort behels die besigheidsreddingsprosedure die volgende:

Besigheidsreddingsverrigtinge kan begin word deur ‘n besluit van die direksie van ‘n maatskappy, welke besluit by CIPC geregistreer moet word, of alternatiewelik deur ‘n hofbevel.  Daarna word ‘n besigheidsreddingspraktisyn aangestel wat ‘n ondersoek na die sake van die besigheid sal loods en met alle partye wat ‘n belang hou in die maatskappy (skuldeisers, aandeelhouers en werknemers) vergader.  ‘n  Besigheidsreddingsplan word dan deur die praktisyn voorberei en indien die plan aanvaar word deur die skuldeisers en ander belanghebbendes, word die plan geïmplementeer.  Die besigheidsreddingspraktisyn sien toe dat die besigheid die plan volg en monitor die vordering van die maatskappy.  Wanneer die plan ten volle geïmplementeer is en die besigheid weer suksesvol handel dryf, word die besigheidsreddingsprosedure as afgehandel beskou en word die nodige kennisgewings gegee dat die besigheid dan nie langer onder besighedsredding verkeer nie.

Besigheidsredding is van toepassing op sowel maatskappye as beslote korporasies.  Indien u besigheid in finansiële nood verkeer is dit belangrik om tydig die nodige stappe te doen om te verseker dat u besigheid die beste kans kry om te oorleef en in die toekoms as ‘n suksesvolle bedryf bly voortbestaan.

Kontak Lorraine Oosthuysen by lorraine@fhbc.co.za, indien u enige navrae het ten opsigte van besigheidsredding of hoe dit u besigheid moontlik kan baat.

Source Reference:
Artikel 128(1)(b) van die Maatskappywet (No. 71 van 2008)