TESTAMENT EN HANDGESKREWE GEDEELTES

fhbc_oct_rocketmailer_01_07Dit gebeur gereeld dat ‘n persoon in ‘n posisie verkeer waar hy/sy onder druk sekere kritieke veranderinge tot ‘n Testament oorweeg en moet aanbring.

Die logiese benadering sou wees om bloot die veranderinge in eenvoudige handskrif aan te bring of moontlik net die gedeelte wat nie meer van toepassing is nie deur te streep en die verandering in eenvoudige handskrif aan te bring.

Die vraag is egter of handgeskrewe gedeeltes of geskrewe veranderinge tot ‘n Testament geldig is al dan nie.

Die antwoord is ja, maar dit kan teen ‘n prys kom.

Artikel 4A(1) van die Wet op Testamente (Wet 7 van 1953) bepaal dat enige persoon wat ‘n testament as ‘n getuie teken of ‘n testament onderteken in die teenwoordigheid en in opdrag van die testateur, of wat die testament of enige deel daarvan in sy eie handskrif skryf en die persoon wat die eggenoot is van sodanige persoon ten tyde van die verlyding van die testament sal gediskwalifiseer word om enige voordeel uit daardie testament te ontvang.

Ondanks die bepalings van subartikel (1) – (A) kan ‘n hof verklaar dat ‘n persoon of sy gade bedoel in subartikel (1) bevoeg is om ‘n voordeel van ‘n testament te ontvang indien die hof oortuig is dat daardie persoon of sy gade nie die testateur onbehoorlik beïnvloed het nie.

Die vraag wat dus ontstaan is of die persoon of die gade van sodanige persoon wat veranderinge in sy/haar handskrif aangebring het, die Testateur bedrieg het of onbehoorlik beïnvloed het in die uitvoering van die Testament.

Dit kan dus baie maklik gebeur dat die gade of kind van ‘n Testateur uit onkunde en op instruksie van die Testateur sekere veranderinge tot die Testament aanbring.

Uiteraard het die persoon glad nie die bedoeling gehad om hom of haar te verryk, nog minder om die Testateur onbehoorlik te beïnvloed nie, maar dit kan drastiese gevolge hê en dit kan die betrokke persoon etlike duisende rande kos om die teendeel by wyse van ‘n Hofbevel te bewys.

Daar is ook nie enige waarborge dat so ‘n Hofaansoek suksesvol sal wees nie.

Ons beveel dus aan dat enige veranderinge of aanpassings tot ‘n Testament gedoen word deur die persoon of firma wat die Testament opgestel het en daar behoort geen handgeskrewe veranderinge tot ‘n Testament aangebring te word nie.

Vir meer inligting, kontak Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za