WYSIGING VAN TRUSTAKTES EN REGTE VAN TRUSTBEGUNSTIGDES

fhbc_sept-rocketmailer_01_07Soos ons kortliks in die vorige maand se artikel bespreek het, is daar hoofsaaklik 3 wyses waarop die Trustakte of dan gedeeltes van die Trustakte gewysig kan word:

  • Wysiging terwyl die oprigter van die trust nog in lewe is
  • Wysiging ingevolge die bepalings van die trustakte
  • Wysiging deur ‘n hofaansoek

Kom ons gaan kyk egter meer breedvoerig na hoe sodanige wysigings die begunstigdes van die Trust raak en ook wat die regte van sodanige begunstigdes is.

Die trustees is na regte verplig om in die beste belang van die werklike en potensiële begunstigdes van die Trust op te tree.

Om dus die Trustakte of enige gedeelte van die dokument te wysig moet deeglik deur die trustees oorweeg word voordat enige wysigings geregistreer word.

In ‘n hofsaak in 1956 is bevind dat sodra ‘n begunstigde voordele van ‘n trust ontvang en aanvaar, word hy/sy geag ‘n party tot die oorspronklike ooreenkoms te wees en moet hy/sy dus ook ‘n party wees tot enige wysigingsooreenkoms.

Meesterskantore pas hierdie beginsel baie streng toe en met feitlik geen uitsondering, vereis die Meester bevestiging of begunstigdes voordele uit die Trust ontvang het en indien wel, word vereis dat sodanige begunstigdes ook partye tot die wysigingsooreenkoms moet wees.

In Maart 2017 het die Meester egter ‘n 2011 hofsaak gebruik om duidelikheid te gee oor die betrokkenheid van begunstigdes by ‘n trustakte wysiging of trust deregistrasie, en het die volgende werkswyse geïmplementeer soos per die Meester se direktief wat uitgereik is op 6 Maart 2017:

  • Indien die trustakte bepaal dat die begunstigdes betrokke moet wees by ‘n besluit om die trustakte te wysig of die trust te deregistreer, moet die trustees die begunstigdes by sulke besluite betrek.
  • Indien die trustakte spesifiek bepaal dat die begunstigdes nie verplig word om betrokke te wees by ‘n besluit om die trustakte te wysig of die trust te deregistreer nie, hoef die trustees nie die begunstigdes by sulke besluite te betrek nie.
  • Dikwels dui die wysigingsklousules van trustakte daarop dat trustees sekere bepalings van die trustakte nie mag wysig nie.  In sulke gevalle sal die trustees sonder toestemming van die begunstigdes enige ander wysigings tot die trustakte kan doen, behalwe die wysigings wat spesifiek uitgesluit word.  Hulle sal egter met die toestemming van die begunstigdes die wysigings-klousule kan wysig om te bepaal dat geen wysiging uitgesluit word nie.
  • As die trustakte swyg oor die betrokkenheid van die begunstigdes, maar die begunstigdes die voordele wat deur die trustinstrument toegeken is, aanvaar het, kan die trustakte slegs met die toestemming van die begunstigdes gewysig of beeïndig word.

Indien daar enige navrae is, kontak gerus vir Marius Vorster by mvorster@fhbc.co.za