BELANGRIKE KENNISGEWING: 2017 INKOMSTEBELASTINGOPGAWE STELSEL PROBLEEM WAT INDIVIDUE RAAK

fhbc_august_01_07Agtergrond:

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het onlangs skrywes uitgestuur waar daar gewaarsku word dat sommige werknemers se 2017 IRP5’e en/of IT3(a)’s moontlik foute mag bevat wat ʼn potensiële impak op hul finale belasting betaalbaar mag hê.

Dit is a.g.v. ʼn stelsel fout wat op die SAID se in-huis sagteware (e@syFile) voorgekom het, wat tipies deur werkgewers gebruik word om werknemers se IRP5 inligting aan die SAID te verskaf.

Die SAID het intussen hierdie programmeringsprobleem reggestel en ʼn opgedateerde weergawe van e@syFile aan werkgewers beskikbaar gestel. Werkgewers moet egter steeds die IRP5 inligting via die reggestelde e@syFile program herindien by die SAID.

Aard van die probleem:

Sekere IRP5 inkomste lynitems word nie korrek deur die stelsel in berekening gebring vir doeleindes om die beskikbare 27.5% aftreefondsbydrae aftrekking (bereken op totale belasbare inkomste of besoldiging) te bereken nie. Aftreefondsbydraes sluit in pensioen, uittreeannuïteit en voorsorgfonds bydraes.

Dit kan in sommige gevalle (tipies waar daar groot bedrae aftreefondsbydraes gemaak is en/of waar genoemde IRP5 kode bedrae groot is) veroorsaak dat die bedrag belasbare inkomste te veel is op die finale belastingaanslag. Dus te veel belasting wat die belastingbetaler dan foutiewelik moet betaal, omdat hy of sy nie volle aftreefondsbydrae aftrekking kry wat wetgewing toelaat nie.

Omvang van die probleem:

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie probleem slegs sekere werknemers potensieel kan raak, wie IRP5’e of IT3(a)’s ontvang het waarop die volgende IRP5 kodes verskyn, naamlik:

3701 – Reistoelae,
3702 – Vergoedende reistoelae,
3802 – Reg van gebruik van ʼn motorvoertuig,
3816 – Reg van gebruik van ʼn motorvoertuig verkry deur werkgewer via bedryfshuur.

So ook sal daar slegs ʼn potensiële belastingprobleem wees as die werknemer aftreefondsbydraes (pensioen-, annuïteit- of voorsorgfonds) gedurende die 2017 jaar van aanslag geëis het.

Selfs al het ʼn werknemer een of meer van die bogenoemde IRP5 kodes en het ook bydraes gemaak aan aftreefondse, is dit nie noodwendig te sê dat die SAID stelsel fout wel ʼn verskil gaan maak aan die persoon se inkomstebelasting betaalbaar nie (alhoewel dit wel die risiko verhoog).

Soos hierbo genoem sal hierdie probleem normaalweg slegs ʼn effek hê op ʼn werknemer se 2017 belasting betaalbaar waar daar groot bedrae aftreefondsbydraes gemaak is deur die loop van die jaar en/of waar genoemde IRP5 kode bedrae groot is.

Regstellende aksie:

Vir persone wat bogenoemde IRP5 kodes op hul IRP5’e of IT3(a)’s het, sal FHBC nie die 2017 belastingopgawe indien nie, totdat ons bevestiging vanaf die kliënt ontvang het dat sy of haar werkgewer wel die reggestelde IRP5/IT3(a) suksesvol by die SAID heringedien het.

Na 24 uur verloop het, vanaf die tydstip wat die werkgewer die reggestelde IRP5’e ingedien het, kan ons dan die IRP5 inligting op die belastingbetaler se SAID eFiling profiel opdateer (“refresh”) en daarna voortgaan om, soos normaalweg, die opgawe te voltooi en in te dien. Dit is dus belangrik dat kliënte ons op hoogte hou van kommunikasie wat hul vanaf hul werkgewers ontvang.

In gevalle waar ʼn werknemer se 2017 belastingopgawe reeds by die SAID ingedien is, moet daar weereens 24 uur gewag word nadat die werkgewer die gekorrigeerde IRP5/IT3(a) inligting ingedien het, voor ons regstellings kan maak. Na ons bevestiging vanaf ʼn geaffekteerde kliënt gekry het dat die werkgewer die inligting suksesvol heringedien het, sal ons dan voortgaan om die opgawe reg te stel.

Dit behels om ʼn “regstellings versoek” (Request for Correction) op eFiling aan te vra. In sekere gevalle sal dit egter nie moontlik wees om so ʼn versoek in te dien nie (byvoorbeeld waar die SAID die belastingbetaler reeds geoudit het). In so ʼn geval sal daar dan ʼn “beswaar kennisgewing” (Notice of Objection) ingedien moet word, tesame met ʼn verduidelikingsbrief en stawende dokumentasie.

In gevalle waar FHBC die salarissefunksie (payroll) van kliënte administreer, is ons in die proses om die nodige stappe te doen om reggestelde IRP5’e of IT3(a)’s by die SAID in te dien en sal ons werkgewers op hoogte hou van vordering, sodat die werkgewers op hul beurt weer hul werknemers kan inlig wanneer die regstellings gedoen is.

Indien u enige verdere navrae het is u welkom om die direkteur of bestuurder te kontak wie gemoeid is met u persoonlike inkomstebelasting indiening.